Vergi borcu olanlar dikkat

Vergi borcu olanlar dikkat

Vergi borcu olanlar, borçlarınızı 18 ayda, 18 eşit taksitte ödeme yapmak için son tarih....

Vergi borcu olanlar dikkat
16px
24px
04.03.2008 16:01
ABONE OLgoogle

Mükellefler, kamu alacaklarından uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon payları ile bunlara bağlı vergi cezalarının ve yapılan uzlaşma tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizlerinin, ilk taksit uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihi izleyen aydan başlaması ve 18 ayda, 18 eşit taksitte ödenmesi imkanından faydalanabilmeleri için 31 Mart mesai saati bitimine uzlaşma talep edecekler.

Maliye Bakanlığı'na ait "5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon payları ile bunlara bağlı vergi cezalarının ve yapılan uzlaşma tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizlerinin, ilk taksit uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihi izleyen aydan başlaması ve 18 ayda, 18 eşit taksitte ödenmesi imkanından faydalanabilecek. Mükellefler, gümrük vergileri, ithalde alınan katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintileri, trafik para cezaları gibi idari para cezaları ve benzeri alacaklar için kanun hükümlerinden yararlanamayacak.

Kanunun yürürlüğe girdikten sonraki alacaklar kanun kapsamına alınmazken, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilen ancak kesinleşmemiş olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ise kanun kapsamında yer aldı. Buna göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi geçmemiş olan, davası devam eden, Vergi Mahkemeleri kararı üzerine itiraz veya temyiz başvuru süreleri geçmemiş olan ve Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde ihtilaflı olan veya karar düzeltme başvuru süreleri geçmemiş olan vergi ve cezalar ise kanun kapsamına alındı.

DAVA AÇMAMAK ŞARTIYLA TAKSİTLE ÖDEME YAPILACAK

Uzlaşma veya tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş ancak, tarhiyat öncesi uzlaşma taleplerinde uzlaşma günü verilmiş olmakla birlikte henüz uzlaşma günü gelmemiş, diğer uzlaşma taleplerinde ise henüz uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş uzlaşma talepleri Vergi Usul Kanun'u hükümlerine göre sonuçlandırılacak. Uzlaşma taleplerini Vergi Usul Kanun'u hükümlerine göre sonuçlandırılan mükellefler, taksitlendirme hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde kendilerine tayin edilen uzlaşma gününde bu taleplerini yazılı olarak komisyona beyan edecekler. Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa yazılan nihai teklifin kabulü için henüz süresi geçmemiş olan mükellefler ise dava açma süresi içinde tarha yetkili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunmak, dava açmamak ve nihai teklifte yazılı tutarı kabul etmek koşuluyla taksitlendirme hükümlerinden faydalanabilecek.

MÜKELLEFLER UZLAŞMA TALEPLERİNDEN VAZGEÇEBİLECEK

Mükelleflerin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uzlaşma talep edilmesi durumunda, uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon payları ile bunlara bağlı vergi cezalarının ve yapılan uzlaşma tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizlerinin, ilk taksit uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihi izleyen aydan başlaması ve 18 ayda, 18 eşit taksitte ödenmesi imkanından faydalanabilmeleri için 31 Mart mesai saati bitimine uzlaşma talep etmeleri gerekiyor. Mükelleflerin, uzlaşma görüşmesi yapılmadan önce taleplerini yaptıkları makamlara yazılı başvuruda bulunarak uzlaşma taleplerinden vazgeçebilecekler.

UZLAŞMA BAŞVURULARINI KOMİSYONLAR DEĞERLENDİRECEK

Mükellefler, başvuru dilekçelerini ilgili makama elden vermeleri veya taahhütlü posta ile göndermeleri gerekiyor. Uzlaşma talebine ilişkin başvuruların, uzlaşmaya konu edilen vergi ve cezaya ilişkin ihtilafın tamamı için yapılması gerekiyor. İhtilafın bir kısmı için uzlaşma talep edilemeyecek. Uzlaşma başvuruları, Vergi Usulü Kanun'a göre kurulmuş olan uzlaşma komisyonları tarafından sonuçlandırılacak. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları bakımından yetkili uzlaşma komisyonu ise, sadece bunların uzlaşmaya konu edilmesi halinde bağlı bulundukları vergi dairesi bünyesinde kurulan uzlaşma komisyonunda değerlendirilecek.

TAKSİTLERİ GECİKTİRENE YÜZDE 5 ZAM

Başvuruları alan ilgili vergi dairesi, yetki sınırını dikkate alarak en kısa sürede başvuru dilekçesi ve ihtilafla ilgili olarak gerekli bilgi ve belgeleri yetkili uzlaşma komisyonuna iletecek. İlk taksit uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihi izleyen aydan başlaması ve 18 ayda, 18 eşit taksitte ödenmesi imkanı getiriyor. Taksit tutarları ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde 2 oranında hesaplanacak faiziyle birlikte tamamen ödenmesi koşuluyla uzlaşmaya konu tutardan kalan alacakların tahsilinden vazgeçiliyor. Taksitler, ay içerisinde herhangi bir gün içinde yapılabilecek.

Süresinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş toplam taksit tutarları, son taksit ödeme süresi sonuna kadar taksit tutarı ve binde ikilik faiz üzerinden her ay ve kesri için ayrı ayrı yüzde 5 oranında zam hesap edilerek tahsil edilecek.

TAKSİTLENDİRİLMELERDE TEMİNAT İSTENMEYECEK

Taksitlendirilen alacaklar için mükelleflere; ödenecek taksit tutarını, faiz tutarını ve taksitlerin ödeme süresinin son günlerini gösteren ödeme planı verilecek. Taksitlendirmelerde herhangi bir teminat istenmeyecek.

Uzlaşma neticesinde borçları taksitlendirilen mükelleflerin mal varlığına daha önce taksitlendirilen borçlar için tatbik edilmiş bulunan hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların kamu alacağını karşılayacak değerde olması halinde, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak. Daha önce tatbik edilen hacizlerin kaldırılmasını isteyen mükelleflerin talepleri ise borcu karşılayacak tutarda teminat gösterilmesi suretiyle yerine getirilecek.

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde