Sabancı Uzanların fabrikalarını istiyor

Sabancı Uzanların fabrikalarını istiyor

TÜRK TELEKOM'UN ÖZELLEŞTİRMESİNDEN STRATEJİK NEDENLERDEN DOLAYI VAZGEÇTİKLERİNİ AÇIKLAYAN GÜLER SABANCI, UZANLARIN FABRİKALARINI ALMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Sabancı Uzanların fabrikalarını istiyor
16px
24px
27.06.2005 15:27Güncelleme: 01.02.2024 14:45
ABONE OLgoogle

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, tamamen stratejik sebeplerden dolayı Türk T elekom ile ilgilenmekten vazgeçtiklerini belirterek, 'Ancak Telsim dosyasını tamamen kapatmayacağız' dedi. Sab ancı, yaptığı açıklamada, 2004 yılını dolar bazında ciddi bir büyümeyle başarıyla kapattıklarını belirtere k, ge çen yılın hem Sabancı Holding hem de Türkiye açısından iyi bir yıl olarak geçtiğini söyledi.

2 005 yılının ilk 5 aylık sonuçlarına göre de iyi gittiklerini ve grup olarak planladıkları hedeflere ulaşmayı bekledikle rini k aydeden Sabancı, içinde bulundukları bütün sektörlerde büyüme öngördüklerini, ancak piyasada genel olara k bu y ıl geçen yılki kadar kuvvetli bir
büyüme görülmediğini ifade etti.

Tür kiye ekonomisi için hayati öneme sahip en önemli konunun siyasi ve ekonomik istikrarın devam ettirilmesi olduğun a dikkat çeken Sabancı, bu istikrarın devam ettirilerek büyümeye yönelik aksiyonlara geçilmesi gerektiğini v urgulad ı.

Güler S abancı, 'Zaman zaman erken seçim lafları dolaşıyor. Bunu açıkçası çok gereksiz buluyorum, en önemli ihtiyac ımız yıl lar sonra kavuştuğumuz istikrarı korumaktır. Türkiye 1957 yılından beri normal zamanında seçim yapmamış. Hep e rk en seç im yapmış. Bir kere de
zamanında seçim yapalım. Ortada önemli bir kriz yokken erken seçim sözl erini, l aflarını gereksiz buluyorum' diye konuştu. AB'ye üyelik sürecine değinen Sabancı, AB projesinin bir me deniyet
yolculuğu olduğunu, bu yolculuğun sancılı ve zorlu geçebileceğini söyledi.

Bug ünlerde Avrupa'da bir karışıklığın söz konusu olduğunu, ne olacaklarını ve ne yapacaklarını bilmez vaziyetleri bulund uğunu di le getiren Güler Sabancı, 'Bundan dolayı oradan gelen seslere, reaksiyonlara daha soğukkanlı ve temki nli davr anmalı, Avrupalılara zaman vermeliyiz. Bu ara AB'den gelen beğenmediğimiz, hoşlanmadığımız sesl ere tole ransla yaklaşmalıyız. Ama yolumuza, yapmamız gereken reformlara da devam etmeliyiz' diye konuştu.

'TÜRK T ELEKOM EN SON KALDI, DEĞERİ ARTTI'
Yabancı sermaye girişindeki a rtışa işaret eden Sabancı, 'Özelleştirmeler kapsamında stratejik sektörlerdeki şirketlerin yabancılara satılma ması yönündeki eleştiriler' ile ilgili olarak şöyle konuştu:
'Stratejik sektörle r hangileri? Eğer o kadar çok se ktör stratejik öneme haiz ise demek ki her şeyimiz stratejik öneme haiz. Demek ki yaba ncılara satmayalım, yabancı larla ortak olmayalım. Bu, dünyanın gerçekleriyle uyan bir şey mi? Böyle düşünenlere düny adaki gelişmeleri, globalleşmeyi anlatmak lazım. Hala neden anlamadıklarını anlayamıyorum. Eskilerin ta biriyle akıntıya kürek çekiyorla r. Ama olayı yavaşlatıyorlar. Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. En önemli gereksinimler imizden biri hız.' '

Güler Sabancı, Tür k Telekom'un özelleştirilmesi ne ilişkin de şunları kaydetti:

'Tamamen stra teji k sebeplerden dolayı ilgilenm ekten vazgeçtik. Çünkü kendi yaptığımız stratejide sabit hatlarla ilgilenmemeye karar verdik. Ancak Telsim dosyası nı tamamen kapatmayacağız, ilgileniyoruz. Ayrıca şu anda bu bölgede kala kala bir tek Türk Telekom kaldı
özelleşt irilmeyen. Geçen hafta Pakistan, bir ay önce Çek Cumhuriyeti özelleştirdi. P akistan'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Ro manya'da, Bulgaristan'da stratejik değil de telekom, Türkiye'de mi stratejik ? Bizim Türk Telekom'un değeri ayrı ca bu sebepten çok arttı. Çünkü bölgede en son kaldı. Sabit hatla ilgilenenl er, isteyenler Türk Telekom'un böyl e bir ilave değeri olduğunu da biliyorlar.'

'280 ARKADAŞIMLA YENİ STRATEJİ OLUŞTURDUK'
< BR>Sabancı Ün iversitesi'nde 4 hafta sonu 280 a rkadaşıyla birlikte Sabancı Topluluğu'nun 2015'i ve s onrasını tartıştıklarını, bu kapsamda yeni bir strateji oluşturdu klarını anlatan Sabancı, bu strateji doğrultusunda ço k büyük potansiyel gördükleri mevcut işlerde büyümeye ka rar verdiklerini söyledi. Güler Sabancı, 'Örneğin pe rakende işinde 3-5 senede 3 katı büyüme
imkanımız var . Bunları görünce s

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde