Müteahhitlere vergi desteği

Müteahhitlere vergi desteği

MALİYE, YAPIM İŞLERİNDE UYGULANAN TEVKİFAT ORANINDA İNDİRİME GİDİYOR.

Müteahhitlere vergi desteği
16px
24px
30.06.2006 14:07
ABONE OLgoogle

Yapım işlerinde uygulanan tevkifat oranı yüzde 6'dan yüzde 3'e indiriliyor.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı ile Toplu Konut İdaresi'ne iş yapanlar başta olmak üzere, müteahhitlerin talep ettiği katma değer vergisindeki tevkifat indirimi hayata geçiriliyor.

Taslağa göre, Tebliğin yayımını izleyen 3. günden itibaren, kapsama giren yapım işleri dolayısıyla düzenlenecek fatura ve benzeri belgelerde gösterilen bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 5/6'sı (yüzde 15) işi yapanlara ödenecek. Geri kalan 1/6'sı ise (yüzde 3) işi yaptıran kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecek.

DİĞER DÜZENLEMELER

Söz konusu taslakla, indirimli orana tabi işlemlerdeki iade uygulamasına da açıklık getiriliyor.
Buna göre yüzde 1 ve yüzde 8'lik indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır, 2006 ve izleyen yıllarda
gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10 bin YTL olacak.
2007 ve izleyen yıllarda ise bu sınır, yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak.
İndirimli oran kapsamında yer almakla birlikte verginin konusuna girmeyen veya istisna kapsamında bulunan işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler, Tebliğ kapsamında değerlendirilmeyecek.
İndirimli orana tabi işlemler, katma değer vergisinin konusuna girmiyorsa, KDV beyannamesine dahil edilmeyecek.
Kısmi istisna kapsamına girenler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesi söz konusu olmadığından, yüklenilen bu vergiler de, işin mahiyetine göre, gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak.
Tam istisna kapsamına girenler dolayısıyla (ihraç kayıtlı teslimler dahil) yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ise ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde geri verilecek.
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacakları, mükellefin kendisine ait ithalde alınanlar da dahil, vergi borçlarına ve SSK prim borçlarına mahsup edilecek.
Vergilendirme dönemleri itibariyle 4 bin YTL'yi aşmayan mahsup talepleri inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın, bu tutarın üstündeki talepler ise vergi inceleme veya YMM tasdik raporu karşılığında yerine getirilecek.
Taslak uyarınca, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebilecek.

E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde