Patronlar


Gelir Vergisi Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, gelir vergisinde ikili tarifeden tek tarifeye geçildi. Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2006'dan geçerli olmak üzere, 7 bin YTL'ye kadar olan gelirler yüzde 15, 7 ile 18 bin YTL arasındaki gelirler yüzde 20, 18 ile 40 bin YTL arasındaki gelirler yüzde 27 ve 40 bin YTL'nin üzerindeki gelirler de yüzde 35 vergiye tabi tutulacak.

Gelir vergisinde yeni tarife, tüm gruplar için şöyle uygulanacak:

Yeni tarife GELİR VERGİSİ ORANI
--------------------- -------------------
7.000 YTL'ye kadar 15
7.001-18.000 YTL arası 20
18.001-40.000 YTL arası 27
40.000 YTL'nin üzeri 35

YATIRIM İNDİRİMİNE SON

Kanunla yatırım indirimi uygulamasına son verilirken, Gelir Vergisi Kanunu'nun yatırım indirimi istisnasını düzenleyen 19. maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

1 Ocak 2006 tarihinden önce uygulanan yatırım indirimi istisnasına ilişkin geçiş hükümlerine göre, 1 Ocak 2006'dan önce yatırıma başlayan mükellefler, 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, bu tarihteki mevzuat hükümleri çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilecek.  Söz konusu yıllara ilişkin beyan edilecek kazançlardan indirilemeyen bir kısmın kalması halinde de kalan tutar, 2008'den sonraki yılların kazançlarından indirilemeyecek.

AMME ALACAKLARI

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yapılan değişikle de genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için uygulanan hacizlerde, amme alacaklarına tanınan rüçhan hakkının genel bütçe vergi gelirleri açısından da korunması sağlandı.

Kamu alacağı, borçlusunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde var olan öncelik hakkı, İcra İflas Yasası'ndaki hükümlere paralel olarak, imtiyazlı alacaklar içinde de korunarak ilk sıraya alındı.
Kamu borçlusunun üçüncü şahıslar nezdindeki menkul mallarının, alacak ve haklarının haczedilmesi halinde, üçüncü şahıslara, mahkemeler aracılığıyla iddia ettikleri durumu ispat etme imkanı verildi.

Kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıslar, amme borçlusunun mallarının, alacak ve haklarının kendilerinde bulunup bulunmadığına ilişkin cevaplarını, 7 gün içinde ilgili tahsil dairesine bildirecek. Bu süre içinde bildirimde bulunulmaması halinde, kanuni takibat yapılacak. Üçüncü şahıslara, haciz bildirisinin tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde, menfi tespit davası açma hakkı verilecek.

Mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmeden önce yapılan takipler nedeniyle tahsil edilen tutarlar ya da tatbik edilen hacizlerle ilgili, gösterilen teminatın alacaklı tahsil dairesince kabul edilmesine bağlı olarak işlem tesis edilecek; tahsil edilen tutarlar iade edilebilecek ya da hacizler kaldırılabilecek. Menfi tespit davası açan üçüncü şahsın haksız çıkması halinde ise haksız çıktığı tutarın yüzde 10'u kadar inkar tazminatına hükmedilecek, 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle menfi tespit davası açma hakkı olmayan üçüncü şahıslardan, ödeme emrine itiraz edilmiş ve kısmen veya tamamen itirazı reddedilmiş olanlar ile takip konusu amme alacağının asıl amme borçlusu tarafından ödenmiş olması nedeniyle borçlu sıfa