Doğuş Derya'ya tepki! KKTC Meclisi'nde Afrin operasyonu gerginliği
Doğuş Derya'ya tepki! KKTC Meclisi'nde Afrin operasyonu gerginliği
ENKA'nın Aliağa'daki termik santral macerası sona erdi
ENKA'nın Aliağa'daki termik santral macerası sona erdi
Dev şirketin yüzde 15 hissesini 1 dolara aldı
Dev şirketin yüzde 15 hissesini 1 dolara aldı
'Bitcoin çökecek, küresel krize yol açacak'
"Bitcoin çökecek, küresel krize yol açacak"
HABERLER>EKONOMİ
11 Temmuz 2011 Pazartesi - 12:18

Cari açığı ne artırıyor?

Son dönemde yükselen cari açığı, hızlı büyümeye bağlamanın gerçekçi olmadığı belirtildi ve büyümenin de temeline oluşturan tüketimin etkisine dikkat çekildi.

Cari açığı ne artırıyor?

Merkez Bankası Danışmanı Zafer Yükseler'in hazırladığı çalışmada, son dönemde yükselen cari açığı, hızlı büyümeye bağlamanın gerçekçi olmadığı belirtildi ve büyümenin de temeline oluşturan tüketimin etkisine dikkat çekildi. 

     Çalışmada, ''2005?2010 döneminde, Türkiye'de cari işlemler açığının yükselmesinin temel nedeni tasarruf oranındaki düşüş. Bu durum, yurtiçi talep ağırlıklı büyüme stratejisi uygulayan Yunanistan, İspanya, İtalya ve ABD gibi ülkelerde de açıkça görülmektedir'' değerlendirmesine yer verildi. 

     Dış dengede 2010'da gözlenen bozulmanın süreceği tahmin edilen çalışmada, ''Böyle bir durumun, halen cari açık konusunda 15 ülkeden farklı konumda bulunan Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki pozisyonunu zayıflatacağı ve ülke açısından risk oluşturacağı düşünülmektedir'' tespiti yapıldı. 

     Merkez Bankası Danışmanı Yükseler'in ''Türkiye'nin Karşılaştırmalı Cari İşlemler Dengesi ve Rekabet Gücü Performansı (1997?2010 dönemi)'' konulu çalışması, bankanın internet sitesinde yayımlandı.
     Çalışmada, 1997?2010 döneminde Türkiye'nin dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki gelişmeler ve etkileyen faktörler irdelendi. 

     Cari işlemler dengesi performansını değerlendirebilmek amacıyla da ülkenin dış ticareti içinde önemli payı bulunan ve uluslararası piyasalarda rakip konumdaki 15 ülkenin performansıyla karşılaştırma yapıldı. Bu ülkeler, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere, Yunanistan, Japonya, Rusya, Polonya, Çin, Güney Kore, Tayland, Malezya, Brezilya ve ABD olarak belirlendi. 15 ülke geneline ilişkin verilen oran ve değerler, bu ülkelerin ilgili yılda Türkiye ile yaptıkları toplam dış ticaret hacmi içindeki payları dikkate alınarak hesaplandı. 
     
     TÜRKİYE'DE CARİ AÇIK, 2005-2010 DÖNEMİNDE YÜKSELDİ
     
     Çalışmaya göre, 1997-2010 döneminde cari işlemler dengesi, mal ticareti dengesine bağlı hareket etti ve Türkiye bu dönemde kronik olarak cari işlemler açığı verdi. Bu dönemde, cari açık, GSYH'nin ortalama yüzde 2,9'u oranında seyretti. 

     Uluslararası piyasalarda, başta enerji olmak üzere, temel mal fiyatlarındaki yükselme, ekonomideki canlanma, rekabet gücündeki zayıflama ve uluslararası likidite bolluğunun finansman imkanlarını artırması, 2005'ten itibaren Türkiye'de cari açığın yükselmesine neden oldu. 1997?2004 döneminde GSYH'nin yüzde 1,1'i kadar olan cari işlemler açığı, 2005?2010 döneminde yüzde 5,2'ye çıktı.
     Türkiye'nin performansı söz konusu 15 ülkeyle karşılaştırıldığında, bu ülkelerin 1997-2010 döneminde ortalama yüzde 1 cari işlemler fazlası verdiği görüldü. 

     Türkiye'de cari açığın yüzde 5,2'ye yükseldiği 2005-2010 döneminde, 15 ülke genelinde cari işlemler dengesi fazla vermeye devam etti ve fazlanın GSYH'ye oranı yüzde 1,6'ya çıktı. 

     Söz konusu dönemde, Çin, Almanya, Malezya ve Japonya'nın cari işlemler dengesi fazlası/GSYH oranı yükseldi. Rusya, Tayland ve Güney Kore'nin cari işlem fazlalarının GSYH'ye oranında ise sınırlı bir azalış gözlendi. 

     Türkiye gibi cari işlemler açığı/GSYH oranı hızla artan ülkeler arasında, Yunanistan (yüzde 11,5), İspanya (yüzde 7,7) ve ABD (yüzde 4,6) ilk sıralarda yer aldı. 
     
    ''BÜYÜME ZAYIFLADI, ANCAK CARİ AÇIKTA BOZULMA SÜRDÜ''
     
     Büyüme ile cari işlemler dengesi arasındaki bağın irdelendiği çalışmaya göre, 1997?2010 döneminde, yıllık ortalama GSYH büyüme hızı 15 ülkede yüzde 3,5, Türkiye'de ise yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, Türkiye'de büyüme açısından üç farklı eğilim gözlendi. 1997?2001 döneminde, Asya-Rusya krizleri, Marmara depremi ve Şubat krizi nedeniyle Türkiye'de istikrarsız bir büyüme süreci yaşandı ve ortalama yıllık GSYH büyüme hızı yüzde 1 civarında kaldı. 2002?2006 döneminde, ortalama yıllık GSYH büyüme hızı yüzde 7,5'e yükseldi, 2007?2010 döneminde ise bu oran yüzde 2,3'e geriledi.
     Aynı dönemlerde, 15 ülke genelinde ortalama büyüme hızı ise sırasıyla, yüzde 2,7, yüzde 4,0 ve yüzde 3,7 oldu.
     Cari işlemler dengesi açığının GSYH'ye oranı, bu dönemlerde, Türkiye'de sürekli yükseldi ve sırasıyla, yüzde 0,5, yüzde 3,4 ve yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemlerde, 15 ülke genelinde cari işlemler dengesi fazla verdi ve fazlanın GSYH'ye oranı sırasıyla, yüzde 0,3, yüzde 1,2 ve yüzde 1,5 oldu.
     2007?2010 döneminde, ekonominin büyüme performansı zayıflarken, Türkiye'de cari işlemler dengesindeki bozulmanın sürdüğü, 15 ülke genelinde ise cari işlemler dengesi performansının daha da iyileştiği gözlendi. 
     
     ''TÜRKİYE, KISMEN AYRIŞMAYA BAŞLADI''
     
     Türkiye'de cari işlemler açığına ilişkin veriler, büyüme hızındaki artışın cari işlemler açığını yükselttiği, ekonomik daralma dönemlerinde ise ithalatla birlikte cari işlemler açığının azaldığına işaret ediyor. Bu eğilim, gerek ekonomi çevrelerinde gerek toplumda, ''cari açığın hızlı büyümenin bir sonucu olduğu'' kanısını yerleştirdi. 

     15 ülke verisi incelendiğinde, sadece büyümenin değil, büyümenin kaynağının da cari açık açısından önemli olduğu görülüyor. Nitekim genelde dış talebe dayalı büyümenin ağırlıklı olduğu Çin, Güney Kore, Malezya, Tayland ve Almanya gibi ülkelerde yüksek büyüme hızlarının, cari işlemler açığına yol açması söz konusu değil. Ancak, genelde yurtiçi talebe dayalı büyümeyi benimseyen, Yunanistan, İspanya, İtalya ve ABD gibi ülkelerde, büyüme hızındaki yükseliş cari açıktaki yükselişi de beraberinde getiriyor. 

     1997-2010 döneminde Türkiye'nin büyüme ve cari açık performansı incelendiğinde, Türkiye'de yurtiçi talebe dayalı büyüyen ülkelerin özelliklerinin hakim olduğu görülüyor. Ancak, 2006 yılı sonrasında ortalama büyüme hızı düşerken, cari işlemler açığı/GSYH oranının yüksek seviyede kalması, Türkiye'nin bu ikinci gruptan da kısmen ayrışmaya başladığına işaret ediyor. 

     Çalışmada, ''Türkiye'nin gerek ortalama yıllık GSYH büyüme hızı gerek göreli büyüme performans endeksinin eğilimi dikkate alındığında, cari işlemler dengesindeki bozulmanın kaynağı olarak, Türkiye'nin 15 ülkeye göre daha hızlı büyüdüğünü ifade etmek gerçekçi görülmemektedir'' tespitine yer verildi. 
     
     TASARRUF AÇIĞI, YATIRIMDAN ÇOK TÜKETİMDEN KAYNAKLANIYOR
     
     Cari işlemler performansında önemli faktörlerden yatırım ve tasarruf oranlarına bakıldığında da Türkiye'deki tasarruf açığı dikkati çekti. 

     Çalışmaya göre, 1997-2010 döneminde, 15 ülke genelinde yatırımların GSYH'ye oranı, ortalama yüzde 21,7 iken, Türkiye'de oran yüzde 19,6 oldu. Sözkonusu dönemde, tasarrufların GSYH'ye oranı da 15 ülke genelinde yüzde 22,7, Türkiye'de yüzde 17,8 olarak hesaplandı.
     Alt dönemler itibariyle, yatırım ve tasarruf oranları incelendiğinde, 2005?2010 döneminde, 15 ülke genelinde tasarruf fazlasının arttığı, Türkiye'de ise tersi bir eğilim yaşandığı ve önemli bir tasarruf açığının ortaya çıktığı görüldü. Tasarruf açığı, yatırım oranının yükselmesinden çok tasarruf oranının gerilemesinden kaynaklandı. 

     2005-2010 döneminde, 15 ülke içinde tasarruf oranındaki gerileme dolayısıyla tasarruf/cari işlemler dengesi açığı artan ülkeler, sırasıyla, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya ve ABD oldu.
     Türkiye'de hanehalkı ve firmaların tasarruf etme eğilim ve olanaklarının, son yıllarda, önemli ölçüde zayıfladığı gözleniyor. Hane halkı borçluluğundaki artış ve firmaların işletme artığı (işletme faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi gelir) elde etme kapasitelerinin zaman içinde azalması, ekonomi genelinde tasarruf oranlarının yetersiz kalmasına neden oluyor. 

     2003 yılında hane halkı borcunun GSYH'ye oranı yüzde 3 iken, 2010'da yüzde 17,3'e yükseldi. Sanayi ve hizmetler sektörü genelinde, 2002 yılında işletme artığının ciroya oranı yüzde 23,4 düzeyindeydi, oran, 2008'de yüzde 15,3'e geriledi. 

     Çalışmada konuya ilişkin şu tespitlere yer verildi:
     ''Türkiye'de, yüksek büyüme için tasarrufların yetersiz olduğu, bu nedenle yüksek büyüme dönemlerinde cari işlemler açığı verilmesinin normal olduğu görüşü hakim bulunmaktadır. Ancak, bu görüşün arka planında, yüksek büyüme dönemlerinde yatırım oranının arttığı, tasarruf düzeyinin ise bu yatırımları karşılamakta yetersiz kaldığı inancı yer almaktadır. 

     Sadece yıllık verilere bakıldığında, bu görüşü desteklemek söz konusu olabilir. Ancak, 1997?2010 dönemi yatırım ve tasarruf oranları incelendiğinde, cari işlemler dengesindeki bozulmanın arka planında, büyük ölçüde tasarruf oranındaki gerilemenin etkili olduğu görülmektedir. Nitekim bu durum, 2005?2010 döneminde Türkiye'de ve yurtiçi talep ağırlıklı büyüme stratejisi uygulayan Yunanistan, İspanya, İtalya ve ABD gibi ülkelerde de açıkça görülmektedir.'' 
     
     ''TEMEL NEDEN, TASARRUFTAKİ DÜŞÜŞ''
     
     Çalışmaya göre 1997?2010 döneminde, 15 ülke ile Türkiye'nin cari işlemler dengesi performansı karşılaştırıldığında şu iki nokta ön plana çıkıyor: 

     ''Birincisi, Türkiye'nin tasarruf oranının düşük olması ve son yıllarda bu oranın gerilemesidir. Özellikle, 2005-2010 döneminde, 15 ülke genelinin aksine, Türkiye'de cari işlemler açığının yükselmesinin temel nedeni tasarruf oranındaki düşüştür. Finansman imkanlarındaki artış ve tüketicilerin finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaşması, tüketici kredilerini ve hanehalkı borçluluğunu artırmış ve kişilerin tasarruf eğilimlerini zayıflatmıştır. 

     İkinci husus, incelenen dönemde Türkiye 15 ülkeye, özellikle yükselen piyasa ekonomilerine, karşı rekabet gücü kaybetmiştir. Bu durum, yükselen enerji ithal faturasına ek olarak, enerji-dışı ithalatta da artışa yol açmış, 15 ülke piyasalarına yönelik ihracatımızı ise olumsuz etkilemiştir.'' 
     
    ''İTHALAT ARTIŞINI YAVAŞLATMAK OLDUKÇA GÜÇ GÖZÜKÜYOR''
     
     Dış dengede 2010'da gözlenen bozulmanın, 2011 başlarında güçlenerek devam ettiği kaydedilen çalışmada, şu değerlendirmeler yapıldı: 

     ''Mevcut iç ve dış ekonomik konjonktür ile firmaların yatırım tercihleri dikkate alındığında, dış dengedeki bozulmayı tetikleyen ithalat artışının yavaşlatılmasının oldukça güç olduğu görülmektedir. Ekonominin rekabet gücü kaybı nedeniyle yerli ve yabancı firmaların döviz kazandırıcı alanlara yatırım yapmaktan kaçındıkları, genelde dış ticarete konu olmayan konut, gayrimenkul, alış veriş merkezi, ofis binası, iletişim ve enerji gibi yatırım alanlarını tercih ettikleri görülmektedir. 

     Bu yatırım tercihleri ve tüketicilerin yüksek teknolojili tüketim ürünleri satın alma eğilimleri birlikte dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde de dış dengedeki bozulmanın süreceği tahmin edilmektedir. Böyle bir durumun, halen cari açık konusunda 15 ülkeden farklı bir konumda bulunan Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki pozisyonunu zayıflatacağı ve ülke açısından risk oluşturacağı düşünülmektedir.'' 
     
     2011 BAŞINDAN BU YANA CARİ AÇIĞIN SEYRİ
     
     Ödemeler dengesi verilerinden yapılan derlemeye göre, 2009 sonunda yaklaşık 14 milyar dolar olan cari açık, 2010 yılı sonunda 47,6 milyar dolara çıktı. 2011 yılı itibariyle cari açıkta artış hızının sürmesi nedeniyle ekonomi yönetimi soğutma tedbirlerini hayata geçirmeye başladı. Cari açığın yılın son çeyreğinden itibaren baz etkisi nedeniyle iyileşme sürecine girmesi bekleniyor ancak yılsonu beklentisi, açığın 60 milyar doları aşacağı yönünde. 

     Cari açık, Ocak-Mayıs döneminde 37 milyar 274 milyon dolara ulaştı. Aylar itibariyle açığın seyri; Ocak'ta 6 milyar 79 milyon dolar, Şubat'ta 6 milyar 138 milyon dolar, Mart'ta 9 milyar 745 milyon dolar, Nisan'da 7 milyar 680 milyon dolar, Mayıs'ta ise 7 milyar 753 milyon dolar oldu. 

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Benzine 6 kuruş zam
Akaryakıt şirketleri, benzinin litre fiyatına 6 kuruş zam yaptı.
İşadamları Libya sorununu yerinde çözmeye gidecek
DEİK, BDDK, DTM ve Müteahhitler Birliği Libya sorunlarını çözmek için özel ekip oluşturdu.
Turkcell'e Selocan şoku!
Son yıllarda Selocan karakteriyle büyük beğeni toplayan Turkcell'e şok..
 
İstanbul Otogarı'ndan kimler rant yiyor?
Milyonların döndüğü İstanbul Büyük Otogarı’nda yurttaşların dolandırıldığı, ...
Güneşe 2 milyar Euro’luk yatırım
EPDK'nın, 2013 yılına kadar sisteme bağlanması planlanan yaklaşık 2 milyar ...
Kredi yoksa ek teminat yok
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ikinci kez ek teminat için süre verdiği ...
 
Maliye’de Al Capone sistemi ile taşlar yerinden oynadı
Hükümetin ilk icraatı vergide ‘Al Capone sistemini’ getirmek oldu. Maliye’de ...
Onur Air'in 5 saatlik rötarı çileden çıkardı
Onur Air Havayolları'nın saat 07.00'de Antalya'dan kalkması gereken 031 ...
Havacılıkta rekor
İstanbul Atatürk Havalimanı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte rekor üstüne rekor kırıyor.
 
TEM Otoyolunu kullananlara kötü haber:  2 şerit 30 gün kapanacak
GÜNDEM
TEM Otoyolunu kullananlara kötü haber: 2 şerit 30 gün kapanacak
İstifa eden nasıl kıdem tazminatı alır?
EKONOMİ
İstifa eden nasıl kıdem tazminatı alır?
AB yedi bölgeyi vergi cenneti listesinden çıkardı
DÜNYA
AB yedi bölgeyi vergi cenneti listesinden çıkardı
Nevşin Mengü'den AKP'li başkanın Afrin pozuna yanıt: Sen o göbekle zor koşarsın amca...
MEDYA
Nevşin Mengü'den AKP'li başkanın Afrin pozuna yanıt: Sen o göbekle zor koşarsın amca...
Tartışılan SADAT Başkanı güvenlik zirvesinde
GÜNDEM
Tartışılan SADAT Başkanı güvenlik zirvesinde
Setcard'a siber saldırı: 400 bin kişiye yemek şoku
EKONOMİ
Setcard'a siber saldırı: 400 bin kişiye yemek şoku
Protestolu senet sayısı azaldı, tutar arttı
FİNANS
Protestolu senet sayısı azaldı, tutar arttı
Dünya Ekonomik Forumu raporu: Türkiye'de gelir eşitsizliği yüksek
EKONOMİ
Dünya Ekonomik Forumu raporu: Türkiye'de gelir eşitsizliği yüksek
Bakan İMOB'da söz verdi: Siz isteyin biz yapalım
EKONOMİ
Bakan İMOB'da söz verdi: Siz isteyin biz yapalım
Türk Liberty Sigorta'yı kim satın aldı?
FİNANS
Türk Liberty Sigorta'yı kim satın aldı?
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim ReklamReklam FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri