ABD heyeti, Ankara’ya iniş yaptı
ABD heyeti, Ankara’ya iniş yaptı
Ankapark işçisi iş bıraktı
Ankapark işçisi iş bıraktı
Merkez Bankası'ndan kredi kartından alınan komisyona sınırlama
Merkez Bankası'ndan kredi kartından alınan komisyona sınırlama
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
17 Haziran 2019 Pazartesi - 07:34

Ali Koç ''Aziz Yıldırım bana mektup gönderdi'' demişti, içeriği ortaya çıktı

Fenerbahçe'de olağan mali genel kurul gerçekleştirilirken eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın mevcut Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na yazdığı mektup ortaya çıktı

Ali Koç  Aziz Yıldırım bana mektup gönderdi  demişti, içeriği ortaya çıktı

Kongrede 2018 döneminde iki ayrı yönetim olduğu için iki ayrı ibranın söz konusu olması üzerine Aziz Yıldırım mektubunda yönetim kuruluna bu ibra oylamasının yasal olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu Ülker Stadı'nda gerçekleştirilirken 2018 yılının ibrasının ikiye bölünmesi gündeme gelirken Ali Koç, 4 aylık Aziz Yıldırım döneminin ibrasının kabul olduğunu dile getirmiş ve eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın yönetim kuruluna bir mektup yazdığını dile getirmişti.   Fenerbahçe Kulübü Ali Koç'dan itiraf: Balık baştan kokar, hata benim

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yapılan olağan mali genel kurul toplantısında 'Aziz Yıldırım bana mektup gönderdi' şeklinde açıkladığı o mektubun içeriği belli oldu.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kuruluna yazdığı mektup şöyle:

"16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ile ilgili olarak aşağıda yazılı düşüncelerimi sizinle paylaşmayı gerekli görmekteyim. Sizin de malumunuz olduğu üzere yüz yıllık dev bir çınar olan kulübümüz, bir yandan Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) dernekler için öngörülen düzenlemelere, bir yandan da Tüzük düzenlemelerine tabidir. Ayrıca yüz yıllık yaşamı boyunca Kulübümüzün tarafı olduğu davalar neticesinde verilen mahkeme kararları ve uygulamalar da Kulübümüzün faaliyetlerine yön vermektedir.   

Aşağıda değerlendirmenize sunduğum düşüncelerim herhangi bir kişisel endişe ya da kaygıya dayalı olmayıp, tamamen kulübümüzün yüksek menfaatleri noktasında tarihe not düşmek gayesi ile bir ikaz niteliği taşımaktadır. Bu düşüncelerimin takdir ve değerlendirmesi tarafınıza ait olacaktır.

2017 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın Gündeminin 5. maddesi “5-Denetim Kurulu Raporunun okunması” şeklindedir. Gündemin 8. maddesi “8-Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması” 9. maddesi ise “9-Denetim Kurulu’nun ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması” şeklindedir. Görüldüğü üzere Gündemin 5. maddesi ile Genel Kurulda okunması öngörülen denetim kurulu raporu için belirlenmiş herhangi bir tarih aralığı bulunmamaktadır. Aynı şekilde, Gündemin 8. ve 9. maddeleri ile Genel Kurula ibra oylamasına sunulan dönem içinde herhangi bir tarih aralığı belirlenmemiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünün, Denetleme Kurulu başlıklı 4. Bölümünün, Görev ve Yetkileri başlıklı, 44 maddesinde; Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri sıralanmış olup, 44. maddenin 1/(c) fıkrasında denetleme kurulunun; “gündeminde seçim maddesi bulunan Genel Kurul’un yapılacağı ayın başına kadar geçen süre içinde, ek denetim raporu hazırlayarak yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi hususunda açık ve kesin görüşünü Genel Kurul’a sunar” şeklinde bir görev ve yetkisi düzenlenmiştir. 2 Haziran 2018 tarihinde, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan genel kurul toplantısında, Tüzüğümüzün 44/1(c) maddesi gereğince düzenlenen “ek rapor” denetim kurulu üyemiz Doğan Yeşin tarafından okunmuştur. Gündemin 8. maddesine gelindiğinde Genel Kurul Başkanlık Divanı adına Başkan Sayın Vefa Küçük herhangi bir tarih aralığı belirtmeksizin yönetim kurulunun ibrasını oylamaya sunmuş, genel kurul çoğunluğu yönetim kurulunun ibrası yönünde oy kullanmıştır. Ardından gündemin 9. maddesinde Genel Kurul Başkanlık Divanı adına Başkan Sayın Vefa Küçük herhangi bir tarih aralığı belirtmeksizin denetim kurulunun ibrasını oylamaya sunmuş, genel kurul çoğunluğu denetim kurulunun ibrası yönünde oy kullanmıştır. 

TMK.mad.83’de dernek genel kurul kararlarına karşı üyelerce açılacak iptal davasına ilişkin süre ve usul düzenlenmiştir. TMK.mad.83’de belirlenmiş süre içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği 2017 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar aleyhine TMK m. 83’e uygun olarak, iptal davası açılmamış olup, genel kurul kararları bu şekilde kesinleşmiştir. 

2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın Gündeminin 5. maddesinde “5-Bir önceki Denetim Kurulu’nun Tüzüğün Madde 44/1 (c) fıkrası uyarınca hazırladığı Ek Denetim Kurulu Raporu’nun okuması”, Gündemin 8. Maddesinin a.bendinde“a.01 Ocak 2018-04 Haziran 2018 dönemi faaliyetlerinden dolayı bir önceki Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ibra edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması”, Gündemin 9. maddesinin a.bendinde “a.01 Ocak 2018-04 Haziran 2018 dönemi faaliyetlerinden dolayı bir önceki Denetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ibra edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması” şeklinde gündem maddeleri olduğu görülmektedir.

Tüzüğümüzün 44/1 (c) maddesinde, denetleme kurulunun, gündeminde seçim maddesi bulunan genel kurulun yapılacağı ayın başına kadar geçen süre için ek rapor hazırlayacağı düzenlenmiştir. 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 26-27 Mayıs 2018 tarihinde yapılması planlanmış olup, bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı için ikinci toplantı 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde yapılmıştır. Bu itibarla denetleme kurulunun hazırlayacağı ek raporun, 01Ocak 2018 -1 Mayıs 2018’e kadar olan dönemi kapsar şekilde hazırlanması Tüzük hükmüdür. Nitekim buna uygun şekilde 2017 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için Denetleme Kurulu tarafından (Genel Kurul için belirlenmiş ilk toplantı gününe yani 26-27 Mayıs 2018 tarihine nazaran) 01.01.2018-30.04.2018 tarihleri arasına kadar olan döneme ilişkin Ek Rapor hazırlanmıştır. Bu rapor, genel kurulda üyelere okunmuş ve ibraya sunularak oylanmıştır.

Genel Kurul Toplantı Divan Başkanı tarafından, herhangi bir tarih aralığı belirtilmeksizin oylamaya sunulan ibranın, Denetleme Kurulu tarafından genel kurulda okunan rapor dönemlerini kapsadığı aşikardır. Kaldı ki Tüzüğün 22. maddesinin (2) nolu paragrafında “başkan ve yönetim kurulu seçiminin yapılacağı olağan ve olağanüstü seçimli genel kurul gündeminde yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve bu kurulların ibra edilmesi şarttır” denmektedir. Görüleceği üzere Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünde, gündeminde seçim bulunan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında okunup, görüşülmesi gereken “denetim kurulu raporu” tek bir rapor olarak ifade edilmiş, raporlar şeklinde çoğul bir ifade kullanılmamıştır. Bu yüzden esasen genel kurulda ibra için oylanacak rapor tek bir rapordur. Nitekim, Tüzüğün, 44/1.(c) maddesinde de bu madde tahtında düzenlenen raporun “ek rapor” olduğu açıkça yazılmıştır. Ek Rapor, Raporun bir ekidir. Rapor ve eki olan rapor genel kurul toplantısında okunmuş ve Tüzüğe uygun olarak ayrı ayrı tarih aralığı belirtilmeksizin ibra için oya sunulmuş ve bu şekilde oylanmıştır. Ayrıca 22. maddenin (2) nolu bendinde yazılı düzenleme dairesinde bir an için 01.01.2018-30.04.2018 dönemleri arasındaki faaliyetlerinden dolayı yönetim ve denetleme kurulunun ibrasının (ayrıca) oylanmadığının düşünülecek olması halinde, 3 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimin, yapılabilmesinin ön şartının da yerine getirilmediğinin kabulü gerekecektir. Bunun kabulü hiçbir şekilde mümkün değildir. Zira 3 Haziran 2018 tarihinde kulübümüz, Tüzükteki tüm şartları sağlayarak, usulüne ve Tüzüğe uygun olarak seçimlerini yapmıştır.

Yukarıda da izah edildiği üzere TMK m.83’ de, dernek genel kurul kararlarına karşı açılacak iptal davasına ilişkin usul ve süreler düzenlenmiş olup, bu süreler geçirilmiş olmakla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 2017 yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Kararları kesinleşmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 2017 Olağan Seçimli Genel Kurul Kararlarına karşı, Tüzüğe, Yasa ve İyi niyet Kurallarına aykırılık iddiasının olması halinde bu iddia ancak TMK düzenlemeleri gereğince açılacak iptal davasına konu olabilecektir. Bunun yerine kesinleşmiş genel kurul kararının sonuçlarının, sonradan alınmış bir yönetim kurulu kararına dayalı olarak gündem maddesi tesisi ile değiştirilebilmesi artık hukuken mümkün değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 2017 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda, 01.01.2017-30.04.2018 tarihine kadar olan faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ve denetleme kurulları ibra edilmiş olup, bu hususun yeniden oylanması artık mümkün değildir. Tüzüğün 44/1 (c) maddesindeki düzenlemenin genişletilerek, ek rapor ile genel kurul ibrasına sunulan 01.01.2018-30.04.2018 tarih aralığının Tüzük düzenlemesine aykırı olarak 3 Haziran 2018 tarihini de kapsar şekilde genişletilmesi de mümkün değildir. Bu durum, 01.01.2018-30.04.2018 tarihlerine ilişkin denetleme kurulu raporunun genel kurulda okunmuş olduğuna ilişkin tespit ile de çelişmektedir. Kaldı ki 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi’nde yazılmış olduğu şekilde (önceki dönem) denetleme kurulu tarafından hazırlanmış 01.11.2018-03.06.2018 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bir denetleme kurulu raporu da bulunmamaktadır. (Önceki dönem) denetleme kurulu tarafından böyle bir rapor hazırlanabilmesine olanak da bulunmamaktadır.

Keza Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü’nde yazılı düzenlemelere göre 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi’nde yazılı olduğu şekilde Başkan ve Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası da söz konusu değildir. Tüzük düzenlemeleri, görev ayrımı yapmaksızın Yönetim Kurulunun ibrasını öngörmektedir. Tüzüğümüzün 34. Maddesinde “…Yönetim Kurulu, üç (3) yıl için Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen bir Başkan ile on dört (14) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur…” hükmü dikkate alındığında Başkan’ın da yönetim kurulunun bir parçası ve üyesi olduğu, Yönetim kurulu hakkında verilen kararların Tüzüğün 34/1. Maddesi gereğince Kulüp Başkanı içinde geçerli olacağı aşikardır. Hal böyleyken Başkan ve Yönetim Kurulu için ayrı ibrayı öngören gündem maddesi bu şekli ile Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü’ne aykırıdır.
Ayrıca Kulübümüzün, önceki yıllarda yapılan seçimli olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında da denetleme kurulu tarafından hazırlanan rapor ve ek rapor, tek bir rapor olarak okunmuş, görülmüş ve tek gündem maddesiyle genel kurula ibra için sunulmuştur. Bu genel kurullar hakkında üyelerimiz tarafından açılan iptal davaları ilgili yargı organlarınca reddedilmiş ve söz konusu davalar kulübümüz lehine sonuçlanmıştır. 2018 Olağan Genel Kurul Gündemi’nde yukarıda açıkladığım, önceki dönemlerde yargı tarafından denetimi yapılmış ve bu şekilde tüzüğe ve hukuka uygunluğu aşikar olan, onlarca yıllık genel kurul pratiğimizin aksine bir yöntem geliştirilmiş olması Türk Medeni Kanunu’na, Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü’ne ve yargı içtihatlarına açıkça aykırıdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, yersiz ve gereksiz bir tartışmaya mahal vermemek düşüncesi ile tarafınıza ilettiğim düşüncelerim çerçevesinde konunun değerlendirilmesini rica ederim.

Aziz YILDIRIM"

Player yükleniyor...
AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

İşte teröristlere yardım eden Fransız çimento fabrikası
DÜNYA
İşte teröristlere yardım eden Fransız çimento fabrikası
Mansur Yavaş, belediye araçlarının listesini yayımladı
GÜNDEM
Mansur Yavaş, belediye araçlarının listesini yayımladı
Pompeo: Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumlu
DÜNYA
Pompeo: Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumlu
Daha en kötüsünü görmedik
EKONOMİ
Daha en kötüsünü görmedik
Trump daha konuşmadan Türkiye'den sermaye kaçıranlar kim çıktı
FİNANS
Trump daha konuşmadan Türkiye'den sermaye kaçıranlar kim çıktı
Erdoğan: Trump buraya gelirse konuşurum
GÜNDEM
Erdoğan: Trump buraya gelirse konuşurum
Mahkeme Uber'e erişimin engellenmesine karar verdi
EKONOMİ
Mahkeme Uber'e erişimin engellenmesine karar verdi
ABD heyeti, Ankara’ya iniş yaptı
GÜNDEM
ABD heyeti, Ankara’ya iniş yaptı
Swap piyasasında TL faizi 2.5 ayın en yüksek seviyesini test etti
FİNANS
Swap piyasasında TL faizi 2.5 ayın en yüksek seviyesini test etti
TİM’den Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
EKONOMİ
TİM’den Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim ReklamReklam FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol